اخبار مکاتباتاخبار مکاتبات

28/01/94 : مکاتبه با مدیر کل محترم گمرک استان قزوین در خصوص استفاده از کارشناسان رشته امور گمرکی و سایر رشته ها

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای رحیمی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص به کار گیری کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای روزبه استاندار محترم قزوین در خصوص به کار گیری کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین

... ادامه خبر28/01/94 : نامه رئیس محترم مرکز در خصوص اختصاص 3% از 5% حق الزحمه کارشناسان به هیات مدیره های استانها

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با جناب آقای انصاری رییس کل محترم دادگستری استان قزوین در خصوص ارتقا ساختمان دفتر

... ادامه خبر28/01/94 : مکاتبه با رئیس محترم مرکز در خصوص ارتقا ساختمان دفتر کارشناسان قزوین

... ادامه خبركليه حقوق برای مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قزوین محفوظ است